ERC-721

Mã thông báo ERC-721 khác với mã thông báo ERC-20 theo nghĩa là mã thông báo ERC-721 là không thể thay thế. Điều này có nghĩa là mỗi mã thông báo là duy nhất và do đó, không thể hoán đổi cho nhau.  Chia nhỏ ERC ERC là viết tắt của Ethereum Request for Comments. Đây không …

ERC-721 Read More »